مبلغ دریافتی شما از هر فروش = (درصد کمیسیون فروش – مبلغ وارد شده)